Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorilo Rámcovú dohodu o udeľovaní výnimiek v prípade cezhraničnej telepráce, ktorá od 1. júla 2023 umožňuje cezhraničným zamestnancom pracujúcim formou telepráce, aby boli aj naďalej poistení v systéme sociálneho zabezpečenia v štáte sídla svojho zamestnávateľa. Podmienkou pre uplatnenie tejto výnimky je podanie žiadosti v krajine zamestnávateľa.

Vo všeobecnosti platí, že pri výkone telepráce v rozsahu 25 % a viac je podľa základného pravidla určené, že zamestnanec je poistený v štáte svojho bydliska. Nová rámcová dohoda umožňuje výnimku z uplatňovania právnych predpisov sociálneho zabezpečenia. Stanovuje tak presné podmienky, na ktoré osoby a za akých okolností sa môže aplikovať. Výnimka sa týka zamestnancov, ktorí vykonávajú teleprácu v mieste svojho bydliska v rozsahu menej ako 50 % celkového pracovného času a ich zamestnávateľ má sídlo alebo miesto podnikania v inom signatárskom štáte. V takom prípade môže byť zamestnanec poistený v štáte podľa sídla zamestnávateľa.

Dohoda sa nevzťahuje na samostatne zárobkovo činné osoby, na zamestnancov, ktorí vykonávajú ďalšiu závislú činnosť v inom štáte alebo zamestnancov, ktorých práca nezahŕňa teleprácu.