Od 1.januára 2023 v Zákonníku práce pribudol nový inštitút - Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie. 

Tento príspevok zamestnávateľ môže dobrovoľne poskytnúť zamestnancovi, ktorý je nájomcom v zmysle štátom podporovaného nájomného bývania, v sume najviac 4€ na meter štvorcový podlahovej plochy bytu, najviac však v sume 360€ za kalendárny mesiac, ak je zamestnanec v pracovno-právnom vzťahu so zamestnávateľom.

V prípade, ak má zamestnanec uzatvorený pracovný pomer s viacerými zamestnávateľmi, zamestnanec môže za kalendárny mesiac požiadať o príspevok na štátom podporované nájomné bývanie len u jedného zamestnávateľa. 

Ak viacerí zamestnanci užívajú jeden byt štátom podporovaného nájomného bývania, môže o príspevok naň požiadať len jeden z nich.

Ide o dobrovoľný príspevok zamestnávateľa, nie je to jeho povinnosť. Ale nemožno zamestnanca, ktorý o takýto príspevok požiada, žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada.