Na základe opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 171/2023 Z.z. o sumách stravného vyhláseného 20.5.2023 sa výška stravného opäť zvýšila. Sumy stravného pre jednotlivé časové pásma sú upravené nasledovne:

a) 7,30 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín, (predtým 6,80€)

b) 10,90 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín, (predtým 10,10€)

c) 16,40 eura pre časové pásmo nad 18 hodín. (predtým 15,30€)

Zvýšenie súm stravného sa dotkne aj minimálnej hodnoty stravovacej poukážky. 

V zmysle Zákonníka práce má zamestnávateľ povinnosť poskytnúť zamestnancovi príspevok na stravovanie vo výške minimálne 55% z ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 - 12 hodín, čo znamená, že od 1. júna 2023 ide o zvýšenie sumy z 3,74€ na 4,02€.

Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, je cenou jedla hodnota stravovacej poukážky, ktorá musí byť najmenej 75% z výšky stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 - 12 hodín. V tomto prípade bude minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,48€

Minimálna hodnota stravovacej poukážky bude v prípade, že zamestnávatalia poskytujú stravovaciu poukážku, či finančný príspevok na stravovanie v sume 3,02€.

Nové sumy stravného nadobudli účinnosť 1. júna 2023.