Jedna z ostatných noviel Zákonníka práce mení pravidlá dobrovoľníckej činnosti s účinnosťou od 1. apríla 2023.

Novela sa zoberá otázkou dobrovoľníckej činnosti zamestnancov v pracovnom čase, ktorá sa považuje za prekážku v práci na strane zamestnanca, za ktorú mu zamestnávateľ môže, ale nemusí, poskytnúť pracovné voľno.

Pred prijatím novely, pokiaľ zamestnávatelia podporovali dobrovoľnícku činnosť svojich zamestnancov tým, že im poskytovali náhradu mzdy, konali tak de facto bez príslušnej opory v zákone. 

Po novom sa podmienky a rozsah náhrady mzdy môžu dojednať v kolektívnej zmluve, alebo v rámci pracovných podmienok, ako tzv. zamestnanecké benefity. Zostane tak na zamestnávateľovi, či a v akom rozsahu, podporí zapájanie svojich zamestnancov do spoločensky prospešnej činnosti.

Avšak základný rámec zostáva zachovaný, teda náhrada mzdy zamestnancovi nepatrí, ak sa na tom zamestnávateľ a zamestnanec nedohodli.